VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Cenik

S 1. 1. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 in naknadne spremembe), na podlagi katerega centri za socialno delo staršem določijo višino plačila vrtca.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Starši lahko na enotni Vlogi za pridobitev pravic iz javnih sredstev uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je objavljena na osnovni spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na portalu e-uprava in na spletnih straneh CSD, lahko jo kupite tudi v knjigarnah.

Plačilo staršev določi center za socialno delo z odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo v primerjavi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer imajo otrok in njegovi starši stalno bivališče. Za mlajšega otroka pa deloma plača ceno programa tudi ministrstvo.

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice znižanega plačila vrtca v mesecu, ko se jim pravica izteče, ne vlagajo vlog za nadaljnje prejemanje pravice. Centri za socialno delo bodo ob izteku odločbe ponovno odločali po uradni dolžnosti in izdali novo odločbo. Prvo vlogo morajo oddati starši, ki te pravice še niso uveljavljali oz. katerih otroci gredo prvič v vrtec.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12) starši za mlajšega otroka plačajo 30 % dohodkovnega razreda, v katerega so z odločbo uvrščeni. Tretji in vsak naslednji otrok, ki vključen v vrtec, pa je za starše brezplačen. Če se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center za socialno delo odloči o tem s posebno odločbo.

Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.

Vse spremembe (npr. sprememba stalnega bivališča, rojstvo otroka, sprememba dohodka, ipd.) morajo starši sporočiti na center za socialno delo, in sicer v osmih dneh od nastanka spremembe.

 

OBVESTILO STARŠEM O PRISPEVKIH K PLAČILU VRTCA NA PODLAGI DOHODKOVNIH RAZREDOV PO ZAKONU O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

OD 1.1.2021

 

Veljavne cene programov od 1.1.2021

531,14 EUR I. starostna skupina
385,48 EUR II. starostna skupina
 
    I. starostna skupina II. starostna skupina
Plačilni razred Plačilo v % od cene Cena v EUR Cena v EUR
1 0 - -
2 10 53,11 38,55
3 20 106,23 77,10
4 30 159,34 115,64
5 35 185,90 134,92
6 43 228,39 165,76
7 53 281,50 204,30
8 66 350,55 254,42
9 77 408,98 296,82
 

Cena živil na mesec za I. in II. starostno skupino je 36,00 eur.

 

 

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2021