VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Cenik

S 1. 1. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 in naknadne spremembe), na podlagi katerega centri za socialno delo staršem določijo višino plačila vrtca.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Starši lahko na enotni Vlogi za pridobitev pravic iz javnih sredstev uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je objavljena na osnovni spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na portalu e-uprava in na spletnih straneh CSD, lahko jo kupite tudi v knjigarnah.

Plačilo staršev določi center za socialno delo z odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo v primerjavi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer imajo otrok in njegovi starši stalno bivališče. Za mlajšega otroka pa deloma plača ceno programa tudi ministrstvo.

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice znižanega plačila vrtca v mesecu, ko se jim pravica izteče, ne vlagajo vlog za nadaljnje prejemanje pravice. Centri za socialno delo bodo ob izteku odločbe ponovno odločali po uradni dolžnosti in izdali novo odločbo. Prvo vlogo morajo oddati starši, ki te pravice še niso uveljavljali oz. katerih otroci gredo prvič v vrtec.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona v vrtcih (ZVrt-G) (Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9.2.2021), v 10. členu, ki velja od 1.9.2021 določa, da se plačilo staršev za vrtec določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.

Vse spremembe (npr. sprememba stalnega bivališča, rojstvo otroka, sprememba dohodka, ipd.) morajo starši sporočiti na center za socialno delo, in sicer v osmih dneh od nastanka spremembe.

 

OBVESTILO STARŠEM O PRISPEVKIH K PLAČILU VRTCA NA PODLAGI DOHODKOVNIH RAZREDOV PO ZAKONU O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV 

 
NOVE CENE PROGRAMOV OD 1. APRILA 2024 DALJE

 

691,00 EUR I. starostna skupina
499,00 EUR II. starostna skupina
 
    I. starostna skupina II. starostna skupina
Plačilni razred Plačilo v % od cene Cena v EUR Cena v EUR
1 0 - -
2 10 69,10 49,90
3 20 138,20 99,80
4 30 207,30 149,70
5 35 241,85 174,65
6 43 297,13 214,57
7 53 366,23 264,47
8 66 456,06 329,34
9 77 532,07 384,23
 

Cena živil na mesec za I. in II. starostno skupino je 52,00 eur.

 

 

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024