VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Skupni javni vpis

Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Urša in Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Domžale objavljata na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 2. člena Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11-uradno prečiščeno besedilo, 12/12, 10/13, 12/21, v nadaljevanju Odlok)

SKUPNI JAVNI VPIS NOVINCEV V JAVNI VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC URŠA IN JAVNI VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  1. Predmet skupnega javnega vpisa je vpis novincev v Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Urša in Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Domžale (v nadaljevanju: vrtec) za šolsko leto 2023/2024 s sprejemom na dan 1. 9. 2023.

Predvideno število prostih mest je objavljeno na spletnih straneh Vrtca Urša in Vrtca Domžale.

  1. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec starši dobijo na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca.

Vloga mora biti izpolnjena pravilno in v celoti ter podpisana s strani vlagatelja.

Vloge morajo biti oddane osebno na upravi vrtca ali poslane priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale ali Vrtec Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale. Vloge so lahko oddane tudi na e-naslov vpis@vrtec-ursa.si ali na e- naslov vpis@vrtec-domzale.si, obvezno v obliki PDF.

Ne glede na število oddanih vlog v vrtec za šolsko leto 2023/2024 se šteje, da so starši oddali eno vlogo.

  1. Rok za oddajo vlog je 15. februar 2023.

V primeru osebnega vpisa bo vpis potekal:

3.1. V Vrtcu Urša, enoti Češmin, Murnova ulica 14, Domžale (tel. 01 729 86 16):

Vsak delovni dan od 27. januarja do vključno 15. februarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure.

V torek, 31. januarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.

V torek, 7. februarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.

V torek, 14. februarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.
 

3.2. V Vrtcu Domžale, Ljubljanska cesta 70, Domžale (tel. 01 724 82 94):

Vsak delovni dan od 27. januarja do vključno 15. februarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure.

V sredo, 1. februarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.

V sredo, 15. februarja 2023, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.

  1. V času javnega vpisa lahko starši že vključenih otrok zaprosijo za premestitev iz enega javnega vrtca v drug javni vrtec v okviru Občine Domžale oziroma iz enote v enoto v okviru posameznega vrtca. O premestitvah odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. Vloga za premestitev bo dostopna na spletnih straneh obeh vrtcev.

  2. Komisija za sprejem otrok v vrtec pri odločitvi o sprejemu otroka v vrtec upošteva pogoje in kriterije Odloka. Vrtec pošlje staršem v roku 8 dni po seji komisije obvestilo z izpisom podatkov s seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in podatke objavi na spletnih straneh vrtca ter po potrebi ali na željo staršev pošlje po elektronski pošti.

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe z vrtcem. Če starši odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe v roku 15 dni od vročitve poziva, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.

  1. O rezultatih javnega vpisa in premestitvah bo odločeno najkasneje do 30. aprila 2023.

Martina Pančur
ravnateljica Vrtca Urša

Nina Mav Hrovat
ravnateljica Vrtca Domžale

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023