VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Kotiček za starše

Starši so sestavni del življenja in dela v vrtcu. Prizadevamo si za prijazno medsebojno komunikacijo, kar je pogoj za uspešno sodelovanje. Starši so vedno dobrodošli s konstruktivnimi predlogi in idejami. S starši sodelujemo na različne načine, v formalnih in sproščenih oblikah. Starši imajo možnost sodelovanja na roditeljskih sestankih in pogovornih uricah, kjer dobijo vse želene informacije o svojem otroku ter se seznanjajo z delom skupine in vrtca. Posebej ste vabljeni na skupna srečanja kot je Uršin Živ-Žav, na predstavitve vzgojnih dejavnosti, predstavitve vašega poklica in šolo za starše.

Starši morate upoštevati meje svojega soodločanja in spoštovati avtonomnost strokovnih delavcev .

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je oblikovan SVET STARŠEV, v katerega je vključen po en predstavnik vsake skupine. Predstavnik se izvoli na 1. roditeljskem sestanku v mesecu septembru.

V šolskem letu 2019/2020 so starši na 1. sestanku sveta staršev dne 24.09.2019 izvolili predsednico in namestnico predsednice v svetu staršev. 

Predsednica sveta staršev je gospa Danaja Marinšek (predstavnica iz enote Urša), namestnik predsednice je gospod Primož Primožič (predstavnik iz enote Pikapolonica).

SVETU ZAVODA sodelujejo trije starši, ki opravljajo naloge določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

STARŠI IMATE PRAVICO DO:

 • do vpogleda v letne delovne načrte vrtca, skupin in vzgojnih načrtov, ki so izobešeni na oglasnih deskah,
 • o obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 • zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • sodelovanja pri načrtovanju, organiziranju življenja ter dela v vrtcu in skupini,
 • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec ,
 • koriščenja rezervacije. starši lahko uveljavljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so rezervacijo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca (sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca - Uradni vestnik št. 8/08). V primeru dveh ali več vključenih otrok iz iste družine, se rezervacija uveljavlja le za najstarejšega otroka (Uradni vestnik, št. 08/08). Zdravstveno rezervacijo lahko starši uveljavljajo v primeru daljše bolezni otroka. O pravici, na podlagi vloge staršev in priloženega zdravniškega potrdila, odloči ustanoviteljica vrtca. Starši lahko koristijo rezervacijo bodisi poletno bodisi zdravstveno v skupnem trajanju največ 2 meseca v koledarskem letu.

STARŠI IMATE OBVEZNOSTI:

 • Redno poravnavati finančne obveznosti,
 • seznanjati nas s spremembami podatkov (telefon, naslov…) tako, da ste v vsakem trenutku dosegljivi,
 • prebirati sporočila na oglasnih deskah,
 • ob sprejemu otroka v vrtec opozoriti vzgojiteljico ali svetovalno delavko na posebnosti otroka, ki so vezane na njegovo varnost in zdravje,
 • v primeru bolezni (tudi ušivosti) sporočiti vzgojiteljici in poskrbeti, da se otrok zdrav vrne v skupino,
 • prihajati po otroka pravočasno (otrok naj bi bil v vrtcu največ 9 ur),
 • starši lahko otroka izpišejo iz vrtca z zadnjim dnem v mesecu. Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo pisno, najmanj 30 dni pred nameravanim izpisom, in sicer na obrazcu Izpisnica, ki ga lahko dobijo na upravi vrtca ali s klikom na spodnjo povezavo. En izvod izpolnjenega obrazca starši oddajo na upravi vrtca, drugega pa otrokovi vzgojiteljici,
 • spoštovati dogovore in pravila vrtca, ki so predstavljeni na 1. roditeljskem sestanku.

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024