Cilji in načela

Zakon o vrtcih  in  Kurikul za vrtce sta osnovna dokumenta naše zakonodaje. Načrtovanje našega strokovnega dela temelji na teh dveh dokumentih. V začetku šol. leta strokovne delavke pripravijo letni delovni načrt vrtca. Ta je osnova za letne delovne načrte posameznih skupin.

Upoštevajoč kurikulum za vrtce  ter  v skladu  s potrebami  otrok, staršev  in  zavoda želimo zaposleni uresničevati  predvsem naslednje CILJE:
 

 • Nuditi odprt in fleksibilen program za otroke,
 • pestro in raznovrstno ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
 • bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki  hkrati ne  onemogoča poglobljenosti na določenem področju,
 • večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,
 • upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
 • reorganizacija časa v vrtcu,
 • reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
 • večjo avtonomnost in strokovno odgovornost strokovnih delavcev vrtca,
 • povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 • izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši in
 • dvig kakovosti  medsebojnih interakcij med otroki ter med otroci in odraslimi v vrtcu.
   

NAČELA  za uresničevanje ciljev so :
 

 • Načelo demokratičnosti in pluralizma,
 • načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu,
 • načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki,
 • načelo omogočanja izbire in drugačnosti,
 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
 • načelo uravnoteženosti,
 • načelo strokovne utemeljenosti kurikula,
 • načelo pogojev za uvedbo novega kurikula,
 • načelo horizontalne povezanosti,
 • načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete,
 • načelo sodelovanja s starši,
 • načelo  sodelovanja z okoljem
 • načelo timskega sodelovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja,
 • načelo kritičnega vrednotenja,
 • načelo razvojno-procesnega pristopa,
 • načelo aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.

Vsi zaposleni profesionalno in kakovostno opravljamo svoje delo. Skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Vsem otrokom dajemo možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Uresničujemo zahteve po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in pravice do izbire drugačnosti.

Zaradi pojava novega koronavirusa smo se vsi deležniki dolžni ravnati po Načrtu zagotavljanja kontinuiranega dela v Vrtcu Urša v času koronavirusa in spremljati usmeritve pristojnih inštitucij (NIJZ, MIZSŠ, MZZ, itd.).

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023