VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Vpis - izpis

Informacije o vpisu v Vrtec Urša

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Najmanj enkrat letno vrtec objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, s katerim določi rok za oddajo vlog. Razpis je objavljen v občinskem glasilu in na spletnih straneh vrtca.
 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
 
Vloge za vpis otroka v vrtec sprejemamo na upravi vrtca (Vrtec Urša, enota Češmin, Murnova ulica 14, Domžale).

 

Sprejem otrok v šolskem letu 2024/2025

Javni vpis novincev za sprejem v vrtec v šolskem letu 2024/2025 je potekal od 25.1.2024 do vključno 15.2.2024.
 
V času javnega vpisa lahko starši obrazec Vloga za sprejem otroka v javni vrtec Občine Domžale dobijo na spletnih straneh vrtca.
 
Nove vloge za sprejem s 1. 9. 2024 morajo oddati tudi vsi starši, katerih vloge za sprejem so bile v lanskem letu zavrnjene in so njihovi otroci ostali na čakalnem seznamu za sprejem med šolskim letom 2023/2024.

 


Informacije staršem o postopkih obravnave vlog za sprejem v vrtec

Sprejem v vrtec poteka v skladu z Odlokom o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11 – uradno prečiščeno besedilo) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 12/12, 10/13). Dokumenti so objavljeni na spletnih straneh Občine Domžale, lahko pa si jih ogledate tudi na spodnji povezavi.

Odlok o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11 - prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni Vestnik Občine Domžale, št. 12/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/21)

 

Komisija za sprejem otrok v vrtec

Vloge za sprejem v vrtec za naslednje šolsko leto obravnavamo vsako leto v mesecu aprilu. Starši odgovor prejmejo predvidoma do konca meseca aprila. Če je število predvidenih prostih mest manjše od števila vlog, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi pogojev in kriterijev iz Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec. Komisija upošteva vloge, ki prispejo v roku javnega vpisa.
 
Postopek sprejema poteka v skladu z Odlokom o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec. Vloge za sprejem otrok v Vrtec Urša in Vrtec Domžale bo obravnavala skupna komisija za sprejem otrok v vrtec. Komisija je sestavljena iz dveh predstavnikov občine ustanoviteljice, enega predstavnika delavcev Vrtca Urša, enega predstavnika delavcev Vrtca Domžale, enega predstavnika staršev Vrtca Urša in enega predstavnika staršev Vrtca Domžale.
 
Komisija na podlagi pogojev in kriterijev iz Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec določi prednostni vrstni red za sprejem. Prednost imajo otroci, ki izpolnjujejo prednostne kriterije, ostale vpisane otroke komisija razvrsti po doseženem številu točk po kriterijih iz 8. člena Odloka, od najvišjega do najnižjega števila, glede na letnik rojstva. Če več vlog doseže enako število točk, se upošteva dodatni kriterij: prednost ima starejši otrok glede na datum rojstva. V primeru, da ima še vedno več vlog enako število točk, ima prednost otrok z nižjo vrednostjo zadnjih treh številk EMŠO.

 

Izbor enote vrtca

Starši na vlogi za sprejem označijo, v katero enoto vrtca želijo vključiti otroka. Izbirajo lahko med 14 enotami obeh vrtcev (Vrtca Urša ali Vrtca Domžale), in sicer tako, da izberejo tri enote in jih na vlogi označijo kot prvoželeno, drugoželeno in tretježeleno enoto za sprejem otroka.
 
Starši kandidirajo za vključitev otroka v javni vrtec na območju občine Domžale. Pri razporeditvi otrok se, v kolikor je možnost, upošteva izbor staršev glede lokacije. Če sprejem na prvo izbrano lokacijo ni možen, se v skladu z Odlokom o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec otroke razporedi na druge lokacije, kar pomeni, da bo v primeru sprejema otrok razporejen na prosto mesto, ki ni nujno enako želenemu oziroma izbranemu javnemu vrtcu ali enoti.

 

Prestop v drugo enoto vrtca

Preden komisija začne z obravnavo vlog za sprejem novincev, najprej obravnava in reši vloge za premestitev otrok iz zavoda v zavod v okviru Občine Domžale oziroma iz enote v enoto v okviru posameznega zavoda.

Starši lahko zaprosijo za premestitev otroka v drug oddelek, drugo enoto ali drug javni vrtec v času javnega vpisa otrok v vrtec za naslednje šolsko leto. Vlogo oddajo na obrazcu Vloga za premestitev, ki ga lahko dobijo na upravi Vrtca Urša ali na spletnih straneh vrtca. Odgovor starši prejmejo predvidoma v mesecu aprilu.

21. 11. 2013 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik 10/13, str. 307), ki v drugem odstavku 1. člena določa kriterije za premestitev. Odlok si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Vloga za premestitev

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/13)

 

Čakalni seznam

Komisija staršem izda obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oziroma razporeditvi otroka na čakalni seznam. Če se naknadno sprostijo mesta v vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s čakalnega seznama. V praksi je vsako leto nekaj usipa vlog, v tem primeru vrtec starše naknadno obvesti o sprejemu otroka s čakalnega seznama. Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do izteka šolskega leta za katerega je bil oblikovan.

Za vse otroke, ki tekom šolskega leta tudi naknadno niso sprejeti v vrtec, je potrebno vsako leto, v času javnega vpisa, na novo oddati vlogo, na predpisanem obrazcu.
 
20. 4. 2011 je bil sprejet Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo (Uradni vestnik 4/2011, str. 135). Pravilnik si lahko ogledate na spodnji povezavi.
 

Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo

 

Podpis pogodbe

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
 
Po prejemu poziva k sklenitvi pogodbe morajo starši čim prej oziroma najkasneje v roku 15 dni od dneva vročitve poziva, z vrtcem podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. 

Po podpisu pogodbe, še pred vključitvijo otroka v vrtec, morajo starši urediti naslednjo dokumentacijo:

  • Pridobiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob vključitvi otroka v vrtec.
  • Oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obr. 8,45).
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Podeli se za obdobje enega leta oziroma do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, na portalu e-uprava in na spletnih straneh CSD, lahko jo kupite tudi v knjigarnah.
 
Vlogo starši lahko oddajo pri centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče. Vložijo jo lahko osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%).

 

Naknadne vloge

V kolikor v vrtec sprejmemo vse otroke določene starosti, ki so bili obravnavani na komisiji, lahko v primeru naknadnega prostega mesta vključimo tudi otroke, za katere so bile vloge oddane naknadno. Če starši oddajo vlogo po roku za obravnavo na komisiji, jih o sprejemu, v kolikor je ta možen, pisno obvestimo.

 

Umik vloge

Če starši otroka vključijo v drug vrtec ali si drugače uredijo varstvo in njihova vloga za sprejem v naš vrtec ni več aktualna, morajo starši vrtec pisno obvestiti o umiku vloge. Ta informacija je za vrtec zelo pomembna tako zaradi ustreznega informiranja staršev kot tudi načrtovanja oddelkov. 

 

Informacije o izpisu iz Vrtca Urša

Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca z zadnjim dnem v mesecu. Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo pisno, najmanj 30 dni pred nameravanim izpisom, in sicer na obrazcu Izpisnica, ki ga lahko dobijo na upravi vrtca, spletnih straneh vrtca ali s klikom na spodnjo povezavo. Izpolnjen obrazec morajo starši oddati osebno na upravi vrtca oziroma poslati priporočeno po pošti na naslov Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale.

Izpisnica

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v svetovalni službi vrtca.

Melita Lisjak Koderman, univ. dipl. ped.

01 729 86 16 

Maja Petru, univ. dipl. ped.

01 729 86 24

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024