Aktualno

KORIŠČENJE POLETNE REZERVACIJE

19.05.2021

NOVO!

Spoštovani starši!

Starši otrok, za katere Občina Domžale po veljavnih predpisih krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so rezervacijo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca, rezervacijo lahko uveljavijo le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec (sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca - Uradni vestnik št. 8/07,8/08,11/14).

Starši lahko koristijo rezervacijo bodisi poletno bodisi zdravstveno v skupnem trajanju največ 2 meseca v koledarskem letu. Za rezervacijo starši plačajo 50% od njihovega, z odločbo določenega zneska plačila cene programa, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil.

Če starši pripeljejo otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene rezervacije, se rezervacija prekine oziroma starši do koriščenja rezervacije niso več upravičeni.

Rezervacijo lahko koristijo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v Občini Domžale. Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče izven občine Domžale, morajo pridobiti informacije o možnem koriščenju rezervacij na svoji matični občini stalnega prebivališča.

Zaradi lažjega načrtovanja dela v poletnih mesecih prosimo, da Izjavo o koriščenju poletne rezervacije vrnete otrokovi vzgojiteljici čim prej, oziroma najkasneje do 1. junija 2021.

Ravnateljica
Martina Pančur

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024